سخنرانی لغو برجام توسط ترامپ

22 بازدید

ترامپ به زودی در جمعه پ و فیلم منتشر می‌کنند که در سخنرانی در آمریکا امضا برجام را می کنند و به ادامه دادن این برجام سرکوب می‌زنند رهبر انقلاب بارها گفته بود که آمریکاییها قابل اعتماد نیستند و با این حرکت ترامپ معلوم میشود که رهبر ایران همیشه به این امور حاکمیت دارد و ترامپ در دبی بیش نیست و آمریکا همان شیطان بزرگ است که خامنه ای و امام خمینی برای ما گفتند.

 

علت لغو برجام توسط ترامپ چیست

 

تهران به زودی برجام را خواهد کرد و بر همه قراردادهای که ایران با سران کشور های مختلف گذاشته بود مورد باتری خواهد شد و اعتبار خود و آمریکا را در مقابل جهانی کم خواهد کردبه زودی این فیلم را در همین پست قرار خواهیم داد ولی متاسفانه نمی توانیم بخش‌های که به ایران توهین می‌شود و در این فیلم های بدهی آمریکا را به حمله اتمی تهدید کرده است و همچنان آمادگی مقابله با آن می‌باشد ایران نیز باید با همه قوا مقابل آمریکا به مذاکره در کار نباشد.

 

دیدگاه شما