فیش حقوقی شهرداری ارومیه

514 بازدید

فیش حقوقی شهرداری ارومیه

چقدر است ؟ عکس تصویر فیش حقوق نجومی شهردار ارومیه از سایت نکس لود دریافت کنید . این فیش هایی که منتشر میشوند بعضی ها ساختگی هستند و حقیقت ندارند .

فیش حقوقی شهرداری ارومیه

در تلگرام عکس هایی منتشر میشود مثل کانال های خزئبل نیوز و سایت ها و کانال های تلگرامی مثل این مطالبی منتشر میکنند که اصلا حقیقت ندارند و در جهت تخریب جبهه مقابل برآمده اند .

 

فیش حقوقی شهردار شهر ارومیه چقدر است ؟

این فیش ها ساختگی هستند و فیش حقوقی شهردار ارومیه منتشر نشده است .

فیش شهرداری ارومیه