جواب خودارزیابی صفحه ۴۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم منظور شاعر از آسمان مثل یک تبسم شد چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همانطور که تبسم و لبخند گرمی را بین انسان ها به وجود می آورد با آمدن بهار آسمان هم گرم و زندگی بخش می شود و گرما و زندگی بخشی خود را مانند لبخندی به همه می بخشد.