جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۱ کتاب علوم تجربی پایه هشتم با توجه به این که در تولید مثل جنسی دو کامه از دو فرد نر و ماده با هم ترکیب می شوند آیا کامه ها می توانند حاصل تقسیم رشتمان باشند؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای آن که تعداد کوروموزم ثابت بماند تقسیم میتوز نمی تواند این امر ر ا محیا کند با تقسیم میوز چون در گامت تعداد کروموزم نصف می شود با ترکیب شدن گامت ها تعداد کروموزوم ثابت خواهد ماند.