جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری صفحه ۱۷ کتاب فارسی پایه دوازدهم معنی مفهوم شعر ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همه جهان در حال کار کردن برای این است که تو بتوانی کار کنی و روزی بگیری و از این موضوع غافل نشی.

زهرا :‌عالی
فکر کردن در نعمتهای الهی نوعی تشکر از خداست
انسان موجودی نورانی است رسالتش عشق و انسانیت است
ادمی خورشیدی فروزان است پس نور شادی ببخشیم.

نویسنده : همه این مخلوقات خدا در کنار هم به چراغی را نشان میدهند که در پوچی نمانیو راه درست را در پیش گیری.

فاطمه : آدمی موجودی ناسپاس است که اگر به او یادآوزی نشود تعمت خدا را از یاد میبرد.

خاطره حسینی : درختی مغرور بود و دچار تشنگی شدید شده اما جویبار به او به آب نمیدهد به مغروری لش.

نویسنده :‌همه پدیده های هستی در خدمت او هستند تا تو روزی خود را به دست آوری و به غفلت از آن استفاده نکنی….توصیه به خودداری از غفلت از یاد خدا……