جواب پاسخ جدول صفحه ۴ کتاب کار و فناوری هفتم هدف اختراع و نوآوری جابربن حیان چه بود چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

اختراع و نو آوری جابر بن حیان

هدف اختراع و نو آوری جابر بن حیان

اختراع و نوآوری : ظروف سفالی براق هدف اختراع و نوآوری : استفاده از لعاب برای دوام بیشتر
اختراع و نوآوری : قلم نوری هدف اختراع و نوآوری : امکان خواندن در تاریکی