صفحه ۱۷ کتاب نگارش پایه کلاس ششم دبستان متن زیر را با با یکی از کلمات از به در با کامل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن زیر را با با یکی از کلمات از به در با کامل کنید صفحه 17 کتاب نگارش ششم

صورت سوال تمرین یک صفحه 17 نگارش ششم

متن زیر را با یکی از کلمات (از، به، در، با) کامل کنید چلچله ی خوش آواز ……….. آبی آرام بلند به پرواز در آمد. …………… ابر ، سلام کرد …………….. کنار خورشید گذشت و …………. او لبخند زد …………… باد هم نوا شد ………….. زمزمه ی آب گوش فرا داد و چهره ی زیبای خود را ……………. آن مشاهده کرد. چلچله ، میدانست که چگونه …………… این همه زیبایی لذت ببرد.

جواب تمرین یک نگارش صفحه 17 ششم دبستان

چلچله ی خوش آواز …..در….. آبی آرام بلند به پرواز در آمد. …..به….. ابر سلام کرد. …..از….. کنارخورشید گذشت و …..به….. او لبخند زد. …..با….. باد همنوا شد ……به….. زمزمه آب گوش داد و چهره ی زیبای خود را …..در….. آن مشاهده کرد. چلچله می دانست که چگونه ….از…. این همه زیبایی لذت ببرد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : چلچله ی خوش آواز در آسمان به پرواز در آمد به ابر سلام کرد از کنار خورشید گذشت و به او لبخند زد با باد هم نوا شد به زمزمه ی آب گوش فرا داد و چهره ی زیبای خود را در آن مشاهده کرد. چلچله می دانست که چگونه از این همه زیبایی لذت ببرد.