جواب فعالیت صفحه ۶۸ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم منظور از دست دادن فرصت موجب پشیمانی و اندوه می شود چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : منظور از این عبارت این است که باید برای اوقات و فرصت های زندگی خود ارزش قال شویم و از آنها برای انجام فعالیت ها درست و مناسب استفاده کنیم، چرا که در غیر اینصورت، برای شخص پشیمانی به دنبال دارد و زمان از دست رفته دیگر به عقب باز نمی گردد.

نویسنده :‌یعنی از فرصت هایش به خوبی استفاده کند که وقتی زمان گذشت از زمان از دست رفته اندوه نباشد.