جواب فکر کنید صفحه ۸۴ کتاب علوم تجربی پایه پنجم با چه روش هایی میتوانیم از فرسایش خاک جلوگیری کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روش مستقیم (ساختمانی و سازه ای) :
1) کاهش سرعت آب در سطح دامنه یا شیب آبراهه و افزایش نفوذ آب به داخل خاک.
2) هدایت آب های اضافی به مجاری مناسب.
3) سازه های کنترل فرسایش و سیلاب ، سازه های حفاظتی و هدایتی حاشیه رودخانه و سازه های حفاظت بستر آبراهه.
روش غیرمستقیم یا پیشگیرانه (مدیریتی) :
1) کاشت و توسعه گیاهان دارویی و صنعتی.
2) استفاده از انرژی های نو (پاک) برای حفظ مراتع و جنگلها.
3) استفاده از کشاورزی حفاظتی.
4) توجه و استفاده از دانش بومی.
5) عملیات کنترل فرسایش بادی.