جواب املا و دانش زبانی صفحه ۹۹ کتاب نگارش پایه ششم دبستان از متن درس بندهایی را که هر دو واژه ی مشخص شده در آن به کار رفته است پیدا کنید و بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

از متن درس بندهایی را که هر دو واژه ی مشخص شده در آن به کار رفته است پیدا کنید و بنویسید. الف) وصیت, عز و جل ب) زینهار, حرام.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. الف) گفت: «وصیت» کنم شما را که خدای «عز و جل» به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می بیند و آنچه در دل دارید، می داند و زندگانی شما به فران اوست.
ب) نیکویی گویید و نیکوکاری کنید که خدای عز و جلف که شما را آفرید و برای نیکی آفرید و «زینهار»تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بد کننده را زندگانی، کوتاه باشد و پارسا باشید و چشم و گوش و دست از «حرام» و مال مردمان، دور دارید.

نویسنده :‌الف)گفت وصیت کنم شما را که خدای عز و جلربه یگانگی شناسید
ب)برای نیکی آفریدو زینهار تا بدی نکنید و چشم و گوش و دست از احرام و مال مردمان دور دارید.