جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۱ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم نمونه هایی از اسراف در مدرسه و راه حل پیشنهادی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چکّه کردن شیر آب ← تذکّر به فرّاش مدرسه برای تعمیر.
2. روشن بودن تمام وقت چراغ دستشویی ← خاموش کردن آن در هنگام اتمام کار.
3. روشن بودن چراغ های کلاس ← خاموش کردن آن ها بعد از تعطیلی مدرسه.
4. روشن بودن بخاری ← خاموش کردن آن ها بعد از تعطیلی مدرسه.