جواب مقایسه صفحه ۹۹ کتاب دین و زندگی پایه دهم انسان هایی را که دارای عزم قوی هستند با انسان هایی که عزم و اراده ضعیف دارند مقایسه کنید و فرق آنها را با یکدیگر بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دارای استواری و اعتماد, سست اراده و فاقد اختیار.