انشا درباره در مورد صفحه ۳۳ کتاب نگارش پایه هفتم کلاس هفتم به صورت کامل رایگان جواب نتیجه بررسی را از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا صفحه ۳۳ هفتم

پریچهر :
موضوع : مزرعه
مقدمه : نگاهی سر سری می اندازم و رد می شوم ، یک مرزعه با چندین کارگر چندین اهمیتی ندارد ، اما نمیدانم چرا دلم همچو چشمانم دل کندن از این منظره برایشان ساده نیست .
بدنه : با چشمی دور تا دور مزرعه را بارنداز می کنم ، درختان ، کوه ها ، بیل ها و کلنگ ها . اما دلم ، نگاهیی دقیق تر طلب میکنید ، نگاهی که گوشه به گوشه این قاب ، در ذهنم باقی بماند و در چشمانم بنشیند .
از گوشه مزرعه شروع میکنم ، چشمم را بر درختی که خانه را در آغوش گرفته میدوزم ، بد هم خود خانه در چشمم مینشیند ، خانه چندان مدرن و امروزی نیست ، اما ، از دانه به دانه پنجرهایش ، عشق و محبت سرریز است .
جلوتر می آیم ، چمن زار هایی که شانه به شانه هم ایستاده اند و مردی که با چندین ابزار همچون بیل ، کلنگ و قیچی ، آن هارا مرتب و آراسته میکنند تا خوش فرم به چشم بخورند .
بوی نم شالیزار ، بینی ام را به استشمام وا میدارد و چشمانم را به خواب ، تا که چشمانم را بسته و پشت هم نفس هایی عمیق مهمان ریه هایم بکنم .
نتیجه : آنچه که مزرعه را در آغوش گرفته ، تنها چند حصار چوبی نیست ، بلکه عشق است ، وگرنه گیاهان بدون دست نوازش و دلی پر محر ، دل به محصول دادن نمی دهند.

داوری : آغاز با یک مقدمه خوب ، سبب فهم بهتر و به ذهن نشستن داستان شده است.
استفاده مناسب از علائم نگارشی ، که خواندن متن را راحت تر میکند .
نوشته در قالب داستان ، بهتر است نتیجه کامل تر و کلی تری بدهد .