جواب حکایت نگاری صفحه ۱۱۰ کتاب نگارش دهم بازنویسی چون یونس علیه السلام از شکم ماهی نجات یافت زبان ساده نگارستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

چون یونس علیه السلام از شکم ماهی نجات یافت

بازنویسی حکایت چون یونس از شکم ماهی نجات یافت

حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید. چون یونس، علیه السالم، از شکم ماهی نجات یافت؛ متفّکر بود و کمتر سخن میگفت. یکی از موجب سکوت و سبب خاموشی پرسید. گفت: سخن، مرا در حبس شکم ماهی انداخت تا وجودم در آتش وحشت، شمع وار بگداخت. خاموشی با سالمت، بِه از گفتن با مالمت نگارستان. این حکایت نگاری را به زودی در این پست به صورت کامل بازنویسی و باز خوانی به نثر ساده امروزی خواهیم کرد و این انشای حکایت نگاری که در صفحه ۱۱۰ موجود می باشد و در کتاب نگارش ۱ برای دانش آموزان آورده شده است به صورت کامل حل خواهیم کرد با سایت ما همراه باشید.

حکایت صفحه 110 کتاب نگارش پایه دهم

چون یونس علیه السلام از شکم ماهی نجات یافت متفکر بود و کمتر سخن می گفت. یکی از موجب سکوت و سبب خاموشی پرسید. گفت: سخن مرا در حبس شکم ماهی انداخت تا وجودم در آتش وحشت شمع وار بگداخت. خاموشی با سلامت به از گفتن با ملامت.

بازنویسی حکایت چون یونس علیه السلام از شکم ماهی نجات یافت

هنگامی که حضرت یونس (ع) از شکم ماهی نجات پیدا کرد، از آن پس، کمتر صحبت می کرد و بیشتر وقت خود را به تفکر می گذرانید. شخصی علت سکوتش را پرسید. فرمود : زبان و سخن گفتن بی جا موجب گرفتاری من در شکم ماهی شد و وجود همچون شمع من از ترس و وحشت سوخت و گداخت. اگر سالم باشی و ساکت ، بسیار بهتر است از اینکه از روی سرزنش و ملامت سخن بگویی.

بازنویسی حکایت حضرت یونس نگارش دهم

زمانی که یونس (ع) از شکم ماهی خارج شد و نجات پیدا کرد، روزها در حال تفکر و اندیشه بود و سخنی نمیگفت.
فردی از او علت سکوت و تامل اش را جویا شد و او پاسخ داد: کلام و سخن من بود که باعث حبس شدن من در شکم ماهی شد و وجودم را همچون اتش سوزاند آن هم ذره ذره مثل شمع. پس خاموش باشی و سکوت کنی تا سلامتی تو حفظ شود بهتر از گفت و گو و سخن گفتن و سرزنش و عذاب است.

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

پریچهر : زمانی ک حضرت یونس از شکم ماهی نجات پیدا کرد بعد از آن کمتر حرف میزدند و بیشتر وقتشان را ب تفکر میپرداختند.
شخصی علت سکوت آنها را پرسید ایشان فرمودند:زبان و سخن بیجا موجب گرفتاری من در شکم ماهی شد و وجود همچون شمع من از ترس و وحشت سوخت.
اگر سالم باشی و ساکت بهتر از روی سر زنش و ملامت حرف زدن است

نویسنده : زمانی ک یونس نجات پیدا کرد و خارج شد همیشه(روزها)در حال فکر کردن بود و حرفی نمیگفت شخصی از او پرسید ک دلیل سکوت تو چیست و او گفت: سخن مرا در شکم ماهی انداخت تا تمام وجودم ذره ذره در اتش ترس و مانند شمع بگداخت اگر سکوت کنی سلامتی تو حفظ میشود و بهتر از سرزنش و عذاب است.

مهدی : در زمان های قدیم حضرت یونس که از شکم ماهی(نهنگ) نجات یافت بسیار متفکر بود و دام در فکر فرو می رفت و کمتر سخن می گفت. یکی از مردم علت و سبب سکوت و کم حرفی حضرت یونس را پرسید. حضرت گفت: سخن موجب شد که من در شکم ماهی افتادم و آن زمانی که در شکم ماهی بودم از ترس و وحشت هم چون آتشی سوزان وجودم در حال سوختن بود و هم چون شمع ذره ذره در حال گداخته شدن و آب شدن بودم. بنابراین خاموشی و سکوت با سلامتی و تندرستی بهتر است از پرحرفی و سخن گفتن با پشیمانی.
از این حکایت این گونه نتیجه گیری می کنیم که هر چه انسان قبل از سخن گفتن تفکر کرد و یا کمتر سخن بگوید کمتر مورد خشم و عذاب و بازجویی قرار می گیرد. زیرا با کمتر سخن گفتن بار گناهان انسان کمتر می شود و در نهایت پشیمانی و ندامت از گفتن سخنان بدون فکر و بدون ریشه کمتر خواهد بود و انسان با آرامش فکری و سلامت جانی بیشتری به زندگی خود تا لحظه ی مرگ و بعد از مرگ ادامه می دهد.