انشا ناسازی معنایی

را از سایت نکس لود به صورت کامل و رایگان دریافت کنید و در مدرسه و تکالیف از آن استفاده کنید . انشا در رابطه با مرگ و تولد مرگ و تولد دو اتفاقی که با یکدگیر ناسازگارند و متضادند اما با این وجود شباهت های بسیاری دارند ! جالب و عجیب است که بین مرگ و تولد که دوچیز متضاد هستند شباهت وجود داشته باشد .

اولین شباهت آنها این است که هم مرگ و هم تولد دست خود انسان ها نیست ، البته میان این شباهت نیز تفاوت وجود دارد ! هیچ انسانی به خواسته خود به دنیا نیامده است ولی برخی با خودکشی جان خود را میگیرند و از این دنیا میروند !

انشا تضاد معنایی :

دومین شباهت این است که در هنگام تولد و هم در هنگام مرگ مراسمی برای فرد برگزار میشود که این مراسم ها نیز خود دارای تفاوت هستند ، در مراسم اول به جشن و پایکوبی میپردازند و شادی میکنند اما در مراسم دوم که هنگام مرگ است عزاداری و گریه و زاری است ، البته اگر از آن دسته افراد که با مرگ خود سبب شادی عده ای میشوند بگذریم ! این افراد ممکن است انقدر به دیگران بدی کرده باشند که با مرگ خود موجب شادی عده ای شوند !

شباهت دیگر در میان مرگ و تولد این است که از جایی آمده ایم و به جایی میرویم ! هرچند که بین مکان های رفت و آمد نیز تفاوت وجود دارد…

ناسازی معنایی