مطلب متن درباره درمورد صفحه ۲۵ کتاب نگاش سوم ابتدایی دبستان داستان درباره انواع الودگی صوتی از سایت نکس لود دریافت کنید.

انواع آلودگی صوتی نگارش سوم

جواب انواع آلودگی صوتی نگارش سوم دبستان

بوق زدن جلوی بیمارستان که مریض ها ناراحت میشوند یا صدای آهنگ ماشین ها که در خیابان با سرعت حرکت میکنند یا صدای عروسی که از خانه های کناری می آید موجب آلودگی صوتی میشود.