جواب فعالیت صفحه ۸۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم انگیزه و اهداف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) هدف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی، اصلاح و نوسازی ایران ، مبارزه با فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تحول علمی و فرهنگی و افزایش سطح سواد و دانایی در کشور بود.