جواب فعالیت صفحه ۷۱ کتاب علوم تجربی پایه هشتم اگر تقسیم کاستمان وجود نداشت آیا تولید مثل جنسی امکان پذیر بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در مرحله اول برای تشکیل گامت ها تقسیم میوز صورت گرفته وتعداد کروموزم کاهش می یا بد در مرحله ی رشد تقسیم میتوز صورت می گیرد.

گلناز : در مرحله اول برای تشکیل گامت ها تقسیم میوز صورت گرفته وتعداد کروموزم کاهش می یا بد در مرحله ی رشد تقسیم میتوز صورت می گیرد.

نیلوفر : خیر در تقسیم میتوزفام تن هانصف میشوندوهر گامت۲۳ فام تن دارد که پس از لقاح یک یاخته ۴۶ فام تن حاصل میشود .

صبا نظری : خیر چون برای تشکیل گامت به تقسیم میوز لازم است وبدون او تولید مثل امکان پذیر نمی باشد.