جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم اگر شکل 13 جرم جسم 10 کیلوگرم باشد وزن جسم و مقدار نیروی عمودی سطح چند نیوتون است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وزن: 10 × 10 = 100 مقدار نیروی عمودی سطح نیز برابر وزن جسم یعنی 100 نیوتن خواهد بود.