اگر مقسوم و مقسوم علیه یک تقسیم را در عددی ضرب کنیم خارج قسمت آن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خارج قسمت آن هم ضرب در همان عدد خواهد شد.