جواب فعالیت صفحه ۸۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم اگر ۱۰ دقیقه زمان دوش گرفتن در حمام طول بکشد چند لیتر آب (معادل چند لیوان) مصرف می شود؟ حساب کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در هنگام دوش گرفتن هر دقیقه 20 لیتر آب مصرف می شود.
200 =10 × 10 × 20 = 200 لیتر
هر لیوان 30 میلی لیتر ( 0/03 لیتر) آب را در خود جای می دهد.
200 ÷ 0/03 = 6666/7
تقریبا برابر است با شصت و شش هزار و ششصد و هفت لیوان.