جواب درک و دریافت صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم منظور بزاز از گفتن اینکه باید بار خودم را خودم به دوش بکشم چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بزاز از اینکه بار خود را به دوش کسی دیگری بسپارد خودداری کرد چرا که با دیدن تاختن اسب ترسید که اگر باز خودش را به دوش کسی سوارکار بسپارد دیگر به بارش نخواهد رسید.

نویسنده : یعنی هرکسی باید با هم جنس خود به گردد مثل دوست که باید باهم هم عقیده باشد و اخلاق آن به تو بخورد وحجاب هم داشته باشد.

نویسنده : یعنی هرکسی باید با هم جنس خود به گردد مثل دوست که باید باهم هم عقیده باشد و اخلاق آن به تو بخورد وحجاب هم داشته باشد..

مریم : یعنی باید هر کسی خودش کارهاشو انجام بده و به کسی اعتماد نکنه.

ناشناس : منظورش این بود که باید از بارش خودش محافظت کند و به فردی غیر قابل اعتماد نسپارد.

نازیلا :‌هر کسی کار های خوش را انجام بدهد.وبه هیچ کسی اعتماد نکند .خواهش می کنم به کسی اعتماد نکنید.حتی دربارهی پسر هاهم.