باد شاخ و برگ درختان را تکان میدهد به نثر ادبی تبدیل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

زهرا :‌ باد به آرامی شاخ و برگ درخت را نوازش می کند گویی می خواهد بر دل زخم دیده او مرهم گذارد.
نوزش های دستان باد صبا گویی شاخ وبرگ درختان را چونان کودکی ،آرام به خواب می برد .