جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳۹ کتاب علوم تجربی پایه هشتم باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور از سایت نکس لود دریافت کنید.

الف) جاهای خالی را با توجه به شکل 5و پدیده شکست نور پر کنید.
باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور، طوری شکسته می شود که به خط عمود ،­……… می شود.
هم چنین هنگام خروج باریکه نور از منشور به هوا، طوری شکسته می شود که از خط عمود ،­……… می شود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور، طوری شکسته می شود که به خط عمود ،­نزدیک،­ می شود.
هم چنین هنگام خروج باریکه نور از منشور به هوا، طوری شکسته می شود که از خط عمود ،­دور،­ می شود.