جواب صفحه ۳۲ کتاب نگارش پایه هشتم هر وقت می شینم به زبان فارسی فکر می کنم متن زیر را به زبان فارسی معیار بازنویسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

بازنویسی به زبان فارسی معیار نگارش هشتم

متن هر وقت می شینم و به زبان فارسی فکر می کنم

متن زیر را به زبان فارسی معیار، بازنویسی کنید. «هر وقت می شینم به زبان فارسی فکر می کنم، فردوسی به یادم میاد و با خود میگم این مرد چقدر بزرگ بود و چه خدمت عظیمی به کشور ایران کرد. زبان فارسی و همه مردم این سرزمین را زیر چتر خودش دراورد و در طول تاریخ برای همه مانند مادر مهربان بود. زبان فارسی، یه عالمه همراه و همنشین داره در گوشه و کنار ایران و جهان و با همه گویش ها و لهجه های ایرانی، همیشه داد و ستد و رفتاری دوستانه داره. فارسی و دیگر زبان های ایرانی کلمه هایی را به هم قرض می دن و از توانایی های همدیگه بهره می گیرن و این باعث میشه هر دو طرف، همیشه قوی و پابرجا باشن. غیر از فردوسی، بزرگان دیگه هم به زبان و فرهنگ کشور ایران یاری رساندن، بوعلی، فارابی، سعدی، مولوی، حافظ، جامی، ملاصدرا، تا زمان ما شهریار، مطهری، حسابی و… همة این استادان، فرزندان این میهن عزیز هستن که در دامن فرهنگ ایران اسلامی و زبان فارسی، پرورش یافتن».

بازنویسی متن هر وقت می شینم نگارش هشتم

هر وقت می نشینم و به زبان فارسی فکر می کنم فردوسی به یادم می آید و به خود می گویم این مرد چقدر بزرگ بود و چه خدمت عظیمی به کشور ایران کرد. زبان فارسی را در زیر چتر خودش درآورد و در طول تاریخ برای همه مردم این سرزمین مانند مادر مهربان بود. زبان فارسی یک عالم همراه و دلنشین دارد که در گوشه و کنار ایران و جهان و همیشه با همه گویش ها لهجه های ایرانی در داد و ستد است و رفتارهایی دوستانه دارد. فارسی و دیگر زبانهای ایرانی کلمه هایی را به یکدیگر قرض می‌دهند و از توانایی های همدیگر بهره می گیرند و این باعث می شود که هر دو طرف همیشه قوی و پابرجا باشند. غیر از فردوسی بزرگان دیگری هم به زبان فارسی و فرهنگ کشور ایران یاری رساندند. بزرگانی همچون بوعلی سعدی فارابی مولوی حافظ ملاصدرا و در زمان ما شهریار مطهری حسابی و غیره. همه این استادان فرزندان این میهن عزیز هستند. که در دامان فرهنگ ایران اسلامی و زبان فارسی پرورش یافتند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :

هرگاه که به زبان فارسی می اندیشم ، فردوسی به یادم می آید و با خود میگویم ، این مرد چقدر بزرگ بوده و چه خدمات عظیمی به کشور ایران کرده است . زبان فارسی و همه مردم ایران را ، زیر چتر خودش در آورد و درطول تاریخ برای همه همچون مادری مهربان بود .
زبان فارسی، در گوشه و کنار ایران و جهان ، همراه و هم نشین بسیاری دارد و داد و ستد و رفتار دوستانه ای ، با گویش ها و لهجه های ایرانی دارد . زبان فارسی و دیگر زبان های دنیا ، با قرض دادن کلمات به یک دیگر ، از توانایی های هم بهره گرفته و باعث پابرجایی هر دو زبان می شوند .
علاوه بر فردوسی ، دیگر بزرگان همچون بوعلی ، فارابی ، سعدی ، مولوی ، حافظ ، جامی ، ملاصدرا نیز به زبان و فرهنگ کشور یاری رساندند که تمامی آن ها ، استادانی هستند که در دامان فرهنگ ایران اسلامی و زبان ، پرورش یافته اند .

فائزه حسین نژاد : مقدمه : درتاریخ ایران انسان های عالم و بزرگوار زیادی وجود دارند که به پابرجا بودن زبان فارسی رنج ها و سختی های زیادی کشیدند.

ناشناس : نتیجه : پس مانند فردوسی ودیگر بزرگان ایران به فرهنگ و زبان کشور غزیزمان کمک کنیم تا همیشه سربلند باشد.