جواب برسی صفحه ۶۱ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم با اینکه قضای الهی و اختیار هر دو چه در موفقیت ها و چه در شکست های آنان نقش دارند چرا برخی انسان ها می کوشند شکست های خود را به قضا و قدر الهی نسبت دهند. از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای اینکه از مسئولیت کاری که انجام داده اند فرار کنند و تقصیر را به گردن یک فرد دیگر بیندازند.

سحر : این یکی از ویژگی های روان شناختی انسان است که دوست دارد منشا موفقیت ها را درونی و متعلق به خود معرفی کند و منشا شکست ها را به عوامل بیرونی نسبت دهند چون انسانی که از شکست سرخورده می شود برای توجیه اشتباهات خود آنهارا به قوانین خلقت و نظام قضا و قدر الهی نسبت داده و به نوعی از بار این اشتباه شانه خالی می کند.