جواب خود را بیازمایید صفحه ۹۸ کتاب علوم پایه نهم با توجه به تعریف مزیت مکانیکی جدول زیر را درباره مزیت مکانیکی ماشین های شکل 14 کامل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اندازه ی نیروی مقاوم در شکل ب : 100N.
مزیت مکانیکی الف : 1.
مزیت مکانیکی ب : 3 است.