جواب فکر کنید صفحه ۶۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنبشی انرژی پتانسیل گرانشی و تبدیل انرژی بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هنگام بالا بردن انرژی به صورت انرژی پتانسیل گرانشی در سنگ ذحیره می شود و هنگام رها کردن انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی مکانیکی جنبشی تبدیل می شود و هنگام برخورد با قوطی سبب تغییر شکل آن می شود.