جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم با توجه به نمودار سه مورد از پرجمعیت ترین کشورهای منطقه را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) پاکستان 180 میلیون نفر ب) ایران 78 میلیون نفر ج) ترکیه 73 میلیون نفر د) عراق 30 میلیون نفر.