جواب فکر کنید صفحه ۱۴۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم با توجه به چگونگی شکست نور در منشور دریافت خود را از شکل های الف و شکل ب بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

یاسمن محمودی : در عدسی های همگرا پرتو های نور شکسته شده به خط عمود نزدیک اند و پرتو های پراکنده به هم نزدیک میشوند و همدیگر را در یک نقطه قطع می کنند.