جواب درک مطلب صفحه ۱۱۴ کتاب ادبیات فارسی چهارم با خواندن شعر چه پندی گرفتید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با بخشش دیگران، محبت و وفاداری او را به دست می آورید. در واقع کمک به دیگران کمک به خود است.