جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ کتاب علوم تجربی پایه نهم با در نظر گرفتن صفت های ظاهری جانوران زیر را طبقه بندی و کلید دوراهی برای شناسایی آنها طراحی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دانش آموز می تواند از پا یا بال شروع کند و بعد از آنها را بر اساس پا یا بال به گروه های کوچکتری تقسیم کند. بنابراین جواب ها ممکن است متفاوت باشد. مهم این است که دانش آموز به گروه بندی دست یابد.