جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد، با ۵۰۰۰ هزار فرشته که نشانه هایی با خود دارند.