جواب فعالیت صفحه ۱۵ کتاب علوم تجربی پایه هفتم با دقت به شکل زیر نگاه کنید و درباره برداشت خود از این شکل در کلاس گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) با دقت به شکل زیر نگاه کنید و درباره برداشت خود از این شکل در کلاس گفت و گو کنید. ب) هر یک از این دو نفر درباره ماده و ذره های ریزتر تشکیل دهنده آن تصوّراتی دارند. شما چه فکر می کنید؟ الف) مواد را می توان با تقسیم کردن های متوالی به ذرات وقسمت هخای کوچکتری تقسیم کرد پس مواد از قسمت ها وبخش های کوچکتری ساخته شده شده اند ب) به نظر من شخص سمت چپی درست می گوید زیرا همه مواد ازذراتی ساخته شده اند که قابل دیدن نیستند.

زهرا حیدر زاده : الف) به نظر میرسد فرد سمت راست برای مواد ذره های ریزتری قائل نیست ولی فرد سمت چپ معتقد است که مواد از ذرات بسیار ریزتری ساخته شده اند ب به نظر من هر ماده از ذرات ریزتری تشکیل شده است.

نگار : الف : به نضر میرسد مواد از زره های ریزی تشکیل شده اند که هر چقد ان را ببریم از زره های ریز تری تشکیل شده است.

فاطمه : ب)اگر مرد سمت چپ ۱ و مرد سمت راست را ۲ بنامیم می توان گفت که:”مرد ۱ اعتقاد به ساختار ذره ای مواد دارد ولی مرد ۲ اینطور فکر نمی کند.”