جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم نام سوره هایی را که به نام یک پیامبر نامیده شده از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یونس – هود – یوسف – ابراهیم – محمد – نوح.