جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما چرا جهنمیان در جهنم عذاب می شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اولا جهنم را خود جهنمیان با اعمال خود به وجود آورده اند. دوما این عذاب ها همان کارهای زشتی است که دورزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستاده اند. سوما این سرانجام کسانی است که به خدا و فرستادگانش ایمان نداشتند و روز قیامت را انکار می کردند.

ستایش بقایی : عدهای روز قیامت را می گویم اگر ما به پند های پیامبران عمل می کردیم در جهنم نبودیم.

محمد حسین کولیوند : کسانی که در جهنم عذاب میشوند کسانی هستند که روز قیامت را تکذیب کردند و محور خودشان را شیطان قرار دادند و در قیامت هم با او محشور میشوند.در زمانی که دیگر نمیتوانند به شیطان بگویند که ما به خاطر وسوسه های تو به جهنم امدیم.