جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم بیت «گشاده ست بر ما در راستی چه کوبیم خیره در کاستی» به چه مفهومی اشاره دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : معنی: در راست گویی و درست کاری به روی ما باز است؛ چرا با لج بازی به سمت دروغ و بدکاری برویم به این مفهوم اشاره دارد که چرا وقتی می توانیم راستگو و درستکار باشیم سمت دروغ و نیرنگ می رویم.

گل نسا : درراستی دری است که به روی همه باز است اما در کاستی در دروغگویی در کم وکاستی است چرا در دروغ را بکوبیم.

امیرحسین شعبانی : یعنی ما وقتی میتوانیم راستگو ، نیکوکار و درستکار باشیم ، چرا در دروغ گویی را باز میکنیم و به سمت دروغ کشیده میشیم..

نویسنده : معنی: در راستگویی همیشه بر ما باز است پس چه بیهوده به دنبال دروغ گویی و بدی باشیم.

محمد : وقتی ما می توانیم همیشه حررف های راست ودرست بگوییم چرا دروغ بگوییم وبه سمت دروغ گویبرویم..

امیرحسین : یعنی در راست گفتن همیشه بر روی ما باز است چه بکوبیم بی پروا در کمی ها.

امیرمحمد رستمی : معنی: همیشه در راستگویی بر ما باز است پس چرا ما باید به سمت دروغ گویی حیله و نیرنگ برویم همیشه راستگوییی بر انسان ضرری نرسانده.

ناشناس :‌معنی = در راستی و صداقت همیشه به روی ما باز است چرا باید جاهلانه در دروغ بزنیم ( و به دنبال دروغ باشیم؟).