بیمه بیکاری چند ماه است معرفی و کامل توضیحات تحقیق درباره بیمه بیکاری مدت زمان دقیق هر چقدر کار کنیم و چقدر بیکاری می کشیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

بیمه بیکاری مدت زمان

برای مجردین برای متأهلین یا متکفلین
از 6 ماه لغایت 24ماه 6 ماه 12 ماه
از 25 ماه لغایت 120 ماه 12ماه 18 ماه
از 121 ماه لغایت 180 ماه 18ماه 26ماه
از 181 ماه لغایت 240ماه 26ماه 36ماه
از 241ماه به بالا 36 50ماه