جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۹۲ کتاب نگارش پایه کلاس هشتم خوشه های نمودار متنی درباره نظر در مورد دیدگاه موضوع انشا بیمه تامین اجتماعی از نگاه بیمار از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا بیمه تامین اجتماعی از نگاه بیمار

انشا تامین اجتماعی از نگاه بیمار

مقدمه : وارد بیمارستان تامین اجتماعی میشود جمعیت زیادی موج می زندکه هر کدام یک مشکلی دارند.

بدنه : افردا به پذیرش مراجعه میکند، برای سه ماه دیگر به او نوبت میدهند اعتراض می کند شاید تا سه ماه دیگر من مردم تا سه ماه چگونه تحمل کنم مگر این بیمارستان از پول من و سایر افراد مثل من که هر ماه پول بیمه را به حساب این سازمان پرداخت می کنیم تامین نمیشود پس چرا باید سه ماه منتظر بمانم ؟ بعضی از افراد کادر پذیرش خوش برخورد هستند و بعضی برخورد مناسبی با بیماران ندارند از طرفی بیماران توان پرداخت هزینه های بیمارستنانهای خصوصی را ندارند به ناچار باید سه ماه دیگر مراجعه کنند و تا این سه ماه خدا بزرگ است.
اکثر افرادی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند فرق زیادی بین هزینه های پزشکی تامین اجتماعی و آزاد نمی بینند ولی میگویند پس چرا هر ماه پول بیمه از ما می گیرند ولی خدمات رسانی آنان ضعیف است و به صورت کافی و فوری نیست .ایا این پول بیمه ما کجا می رود و صرف چه اموری می شود ، چرا هر وقت نیاز داریم قابل دسترسی نیستند و هزاران چرای دیگر که کسی قادر به پاسخگویی نیست.

نتیجه : بیماران تامین اجتماعی از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند که عمری تلاش کردند و حال دوست دارند از خدمات ای سازمان استفاده کنند. برای کلیه بیماران عزیز شفای عاجل را خواهانیم.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : لنگ لنگان، خیابان های شهر را متر کرده و زیر لب بر ماشین فراری ای که پایم را در آغوش گرفته بود، نفرین و توهین می کردم.
توان راه رفتن در من فرو ریخته شده و نای نفس کشیدن را ندارم، اما، پولی هم در جیب ندارم که به بیمارستان رفته و دردم کمی تسکین یابد.
تصمیم به نشستن بر جدول زرد رنگ کنار خیابان میگیرم و سرم را به درخت تنومندی تکان می دهم و چشمانم را بر هم میفشارم.
از درب خانه پشت سری، مردی بیرون آمده و با تعجب نگاهی به سر تا پای من و سپس توجهش را به پای خونینم جمع می کند، با استرس و صدایی بلند، به پایم نزدیک شده و فریاد مرا به هوا سر می دهد، با خواهش های بسیار، با حساسیت تمام، مرا در ماشین نشانده و تا بیمارستان همراهی ام می کند، با دیدن پرستار پشت میز، به سمتش خیز برداشته و می پرسم که تقریبا هزینه درمانم چقدر خواهد شد، با پرسش نام من و نوشتنش در کامیوتر، رو به من گفت: با در نظر گرفتن بیمه تامین اجتماعی شما، تقریبا ده هزار تومان، و این بهترین خبری بود که در آن حال می شد به من داد که دردم را به کل فراموش کرده و از اعماق دل، عظمت خدا را شکر کنم.

ریحانه حیدری : وبرخی ازبیمارانب که باهمین بیمه تامین اجنماعی از اتاق عمل امده اند و رضایت کاملی دارند.

نویسنده : بعضی از بیماران تامین اجتماعی از نداری به این سازمان رو اوردند و بعضی هم برای روز مبادا این سازمان را ساپورت میکنند.