جواب فعالیت در خانه صفحه ۹۰ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم بین ارزش و قیمت چه تفاوتی وجود دارد با دو مثال از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : اینکه ارزش کمیاب تراز قیمت استوهمینطور ارزشی بودن مثل تاریخی بودن یا پر معنابودن چیزی است ولی قیمت چیزی شاید کم معنا باشداما گران است مانند الماس.

مهلا : قیمت چیزی است که شما پرداخت میکنید. ارزش چیزی است که شما دریافت میکنید. این دو با یکدیگر معادله ارزش را تشکیل می دهد.

مهلا :‌قیمت چیزی تست که پرداخت می کنیم اما ارزش چیزی است که به دست می آوریم.

ناشناس :‌قیمت چیزی است که پرداخت میکنیم و ارزش چیزی است که به دست میآوریم . اگر قیمت چیزی بالا باشد براین معنا نیست که آن چیز با ارزش تر است و هر چیز از نظر خود انسان با ارزش است حتی یک سکه.