در گذشته فردی بود که به نام بهلول در شهر زندگی می کرده و بر روی یک شاخه چوب می نشست و می گفت این است من است و در شهر جولان می‌داد این فرد گرامی اسمش بهلول بود که با دیوانگی کارهای خارق العاده ای می کرد.

بیوگرافی بهلول مجنون یا دیوانه

مجنون دیوانه همان بهلولی است که برخی از روایت‌ها داریم که یکی از علمای برجسته تاریخ بود و یکی از اولیای الهی بود که طی الارض و مقامات زیادی داشتیم ولی آنها را زیر قاب پرده دیوانگی پوشانده بود به طوری که با بچه ها نیز بازی میکرد. و مشکلات زیادی از مردم را حل کرده بود و به جای قاضی بودند قاضی ها و ما کمک می کرد و بهترین تصمیم را بگیرند و با کارهای دیوانه وار خود راه‌های پیدا می‌کرد که همگان را مورد توجه قرار می داد اگر اطلاعات بیشتری راجع به پهلو دارید در ادامه این پست بخش نظرات می‌تواند آن را برای من ارسال کنید.