بیوگرافی و زندگینامه حسن محمدعلی داماد شریعتمداری پیمانکار لواسان ساختمان کیست عکس آدرس اینستاگرام از سایت نکس لود دریافت کنید.

حسن محمد علی داماد شریعتمداری کیست

حسن محمد علی که در راستای شفافیت به باغ لواسانات رفته بودم متوجه شدم که حسن محمد علی داماد شریعتمداری وزیر تامین اجتماعی می باشد و در حال تخلف از این خانه ها عکس گرفته شد پس از این اتفاقات حسن محمدعلی از خانه که از روی پشت بام آن خانه عکس برداری شده بود روز بعد از این مستند وارد آن خانه شد و اهالی آن خانه را به وحشت انداخت اطلاعات زیادی از حسن محمدعلی وجود ندارد ولی می دانیم که با صفدر حسینی ارتباط دارد و با دختر صفدر حسینی فاطمه حسینی که تخلفات مشهود ساختمان سازی در باغ لواسانات معلوم شده است انگار ساختمان های این زن می‌باشد و با داماد و برادرهای این زن در ارتباط می باشد.