جواب خودارزیابی صفحه ۱۴۳ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم تسلیم و بندگی خداوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تسلیم و بندگی خداوند ← کسب عزت نفس .
احساس حضور در پیشگاه خداوند ← حفظ عزت نفس، دوری از گناه و توجه به خود عالی و نفس لوامه .
غفلت از خداوند ← افتادن در دام گناه و گرفتار شدن به خوددانی و نفس اماره به سوء و ذلت نفس.
عزت نفس ← حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن بر عزم و تصمیم.
ذلّت نفس ← شکستن پیمان با خدا و سستی در عزم و تصمیم.
فقیری که دارای عزت نفس باشد گدایی نمی کند. گدا، ابتدا خود را حقیر و کوچک می کند و سپس گدایی می کند. جوانی که عزت نفس دارد، در برابر شهوت نمی شکند.
انسان عزیز در برابر ظلم و ستمگر شکست ناپذیر و در برابر مردم متواضع و فروتن است.