جواب فعالیت صفحه ۱۵ کتاب نگارش فارسی سوم ابتدایی دبستان به این تصویر ها نگاه کن و درباره موضوع آن ها یک بند بنویس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت کتاب نگارش سوم ابتدایی

پاسخ به این تصویر ها نگاه کن و درباره موضوع آن ها یک بند بنویس

لکلک ها تصمیم گرفتن بالای دودکش ساختمانی لانه خود را بسازند. آنها با کمک هم و با جمع کردن شاخه های نازک درختان کم کم لانه را ساختند و با هم در آنجا زندگی کرد.