جواب فعالیت صفحه ۲۱ کتاب نگارش فارسی سوم مسواک زدن به این تصویر ها نگاه کن و درباره موضوع آنها یک بند بنویس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت کتاب نگارش سوم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه 21 کتاب نگارش فارسی سوم

رضا پسر پاکیزه و تمیری است. او هر روز که از خواب بیدار می شود دست و صورت خود را با آب و صابون می شوید. او دندان های خود را مسواک می زند چون می داند که مسواک زدن از پوسیدگی دندان ها جلوگیری می کند. او با برس مخصوص خود مو های سرش را شانه می زند. رضا به نظافت خود خیلی اهمیت می دهد.