تعدادی از بیت های مربوط به تمرین خوشنویسی را از فصل نخست تا پایان به ترتیب با خط خوش و زیبا بنویسید صفحه 106 نگارش ششم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تمام بیت های خوشنویسی از اول تا آخر کتاب نگارش
بیا تا جهان رابه بد نسپریم
به کوشش همی دست نیکی بریم
نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار
همان گنج و دینار و کاخ بلند
نخواهد بدن مرد تو را سودمند
سخن ماند از تو همی یادگار.
سخن را چنین خوار مایه مدار
تو ای آن که گیتی بجویی همی
چنان کن که بر داد پویی همی
فریدون فرخ فرشته نبود
زمشک و ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت آن نیکویی
تو داد و دهش کن فریدون تویی
چنینم یک سر که و مه همه
تو خواهی شبان باش خواهی رمه
به بازیگری ماند این چرخ مست
که بازی بر آرد به هفتاد دست
زمانی به دست یکی ناسزا
زمانی خود از درد و سختی رها
زمانی دهد تخت و گنج و کلاه
زمانی غم و رنج و خواری و چاه
چنین است هرچند. مانیم دیر
نه پیل سرافراز ماند نه شیر