جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۳ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم چگونه یک انسان میتواند در تغییر جامعه نقش داشته باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه بچه ها جواب رو بفرستن.

زینب : با روحیه دادن به مردم و امیدواری آنها.

پریچهر : هر فردی از افراد انسان دو نوع شخصیت دارد: یکی شخصیت اجتماعی و یکی شخصیت واقعی.
مقام و موقعیتی که هر فرد به واسطۀ یکی از این امور در اجتماع دارد، شخصیت اجتماعی او را تشکیل می دهد.ما شخصیت واقعی هر کسی عبارت است از مجموع قوای ذاتی و استعداداتی که در وجودش هست . ملازمه ای در کار نیست که حتما اشخاصی که دارای شخصیت و مقام اجتماعی هستند و بر پله های عالی قرار گرفته اند دارای شخصیت واقعی هم بوده باشند
در یک اجتماع فضیلت های بسیاری وجود دارند ارزش واقعی فضیلت ها بسته به این نیست که مردم قدر آن ها را بدانند یا ندانند. علم و هنر و تقوا و اخلاق در ذات خود گوهرهای گرانبهایی هستند که با مادیات قبل تقویم و ارزیابی نیست. اگر جامعه یاد می گرفت که از فضیلت ها و استعداد های افراد قدر دانی کند زندگی بسیار زیباتر می شد.ر تاریخ بسیار دیده می شود که علما و دانشمندانی یا شعرا و هنرمندانی که از لحاظ تهذیب نفس ضعیف بوده اند، در اثر قدر نشناسی و عدم تشویق جامعه آثار خود را از بین برده اند.

ساینا : جامعه متشکل از مردم است ، جامعه یا همان مردم در زندگی از یکدیگر الگو می گیرند و بر روی یکدیگر با اخلاق و رفتار خوب تاثیر خوب و مثبت گذاشته و با اخلاق و رفتار ناپسند و زشت تاثیر منفی وبدی میگذارند.

ساینا : جامعه متشکل از مردم است ،پس جامعه یا همان مردم بر روی یکدیگر با اخلاق و رفتار خوب تاثیر خوب گذاشته .