جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم آیا ما در تغییر هویت خود نقش داریم؟ چگونه؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله؛ از نوع اکتسابی؛ زیراما درپیدایش ،انتخاب وشکل گیری بسیاری از ویژگی های هویتی خود مانند نظم ،نحوه ارتباط خود نقش داشته وبه آنها شکل می دهیم پس قابلیت تغییر دوباره آن را داریم.