جواب فعالیت صفحه ۹۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چه شباهت ها و تفاوت هایی در اهداف نهضت تنباکو و نهضت ملی شدن نفت وجود داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شباهت:هردو درمبارزه با انگلستان بود -در هردو روحانیون و روشنفکران نقش داشتند، در هر دو حضور مردم نقش اصلی را داشت. .
تفاوت: تنباکو در زمان قاجارها بود ولی نفت دوره پهلوی- تنباکو لغو یک قرار داد ولی نفت حفظ یک منبع انرژی برای کشور.

نویسنده : پس از مدتی میان رهبران و گروه های سیاسی پشتیبان نهضت ملی شدن نفت اختلاف بروز کرد و اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد