جواب پرسش صفحه ۱۴۱ کتاب کار و فناوری پایه نهم توانمندی تحصیلی حرفه ای چیست؟ چرا باید توانمندی های خودتان را بشناسید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : توانایی انجام دادن یک کار یا شغل، توانمندی تحصیلی – حرفه ای است. ما باید توانایی های خودمان را بشناسیم تا با توجه به توانایی خود شغلمان را انتخاب کنیم.